Bijzondere Bedrijfssituaties

Verliezen lopen op, er ontstaat druk op de liquide positie, de druk van bestaande financieringskosten neemt toe, kredietinstellingen gaan over tot “intensief beheer” of bijzonder beheer. Indien geen maatregelen worden genomen stevent uw bedrijf af op insolventie.

Bij het ombuigen van deze negatieve trend is tijd een essentiële factor. Bij voldoende tijd kan via een strategisch traject een plan worden samengesteld dat als handleiding dient bij de implementatie van de gewenste veranderingen. Vaak ontbreekt deze tijd echter en is het vanwege liquiditeitsproblemen belangrijk om snel maatregelen te treffen. Die maatregelen hebben als doel het tot stand brengen van een adempauze door bijvoorbeeld het arrangeren van een tijdelijke of overbruggingsfinanciering. Onze uitstekende contacten met een aantal bancaire instellingen draagt bij aan een snelle oplossing. Structurele maatregelen kunnen bestaan uit het wijzigen van de bedrijfsstructuur door het afstoten of reorganiseren van bepaalde bedrijfsonderdelen.

Van doorslaggevend belang is een adviseur met technische en analytische kracht om te helpen met het identificeren van de acute problematiek. Deze adviseur dient goed ingevoerd te zijn in de specifieke bedrijfstak en op het niveau van de operationele bedrijfsvoering om effectieve oplossingen te kunnen aandragen die door het management kunnen worden geïmplementeerd. Niet op de laatste plaats is het belangrijk goed ingevoerd te zijn op het gebied van insolventierecht.